Voorwaarden

Tuinplaza.eu is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 00000000.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Tuinplaza.eu en op alle met u (afnemers van producten van Tuinplaza.eu) gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden gelden ook voor markten en fairs met uitzondering van de artikelen bestellen en retourrecht. Verkoop via de website van Tuinplaza.eu
valt ook onder deze voorwaarden.

De levering- en betalingscondities zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten. Als u een bestelling plaatst, geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Tuinplaza.eu . Op alle overeenkomsten, gesloten met Tuinplaza.eu, is het Nederlands recht van toepassing.


Bestellen
Bestellingen kunnen geplaatst worden via de webwinkel. Tuinplaza.eu hanteert geen minimum bestelbedrag. Tuinplaza.eu heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals verzekerde verzending of afhalen, te verbinden.

De verzending wordt afgehandeld door een pakketdienst. De verzendkosten worden vooraf aan u doorgegeven en dienen door u (vooraf) betaald te worden. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Tuinplaza.eu uw bestelling in behandeling heeft genomen.

Opgegeven levertijden zijn als streeftijden te beschouwen. Indien de levering van de artikelen niet op het opgegeven tijdstip plaatsvindt, hebben wij recht op een naleverings- termijn van 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de koper. Indien ook na ingebrekestelling geen levering plaatsvindt, is de koper enkel gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Het achterwege blijven van levering kan jegens ons nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.

Prijzen
De prijzen op de websites van Tuinplaza.eu zijn de actuele prijzen. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden. Wij behouden ons het recht voor aan de koper een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, in geval van prijsverhogingen door onze leveranciers en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren.

Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en 19% BTW, exclusief verzendkosten. Tuinplaza.eu is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

Voor de klanten buiten Nederland zijn de verzendkosten afhankelijk van het land waar het pakket naar toe moet worden verstuurd.

Levering
Tuinplaza.eu bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afleveradres aangeboden. Tuinplaza.eu handelt de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging ontvangt u hierover uiterlijk binnen twee weken na acceptatie van de bestelling bericht. U heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling zonder kosten te annuleren. Vindt die annulering niet (tijdig) plaats, dan wordt u geacht met de vertraging in te stemmen.

Iedere bestelling wordt in één keer verstuurd. Tuinplaza.eu voert geen naleveringen uit. Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Tuinplaza.eu in overleg met u trachten een vergelijkbaar artikel te leveren.
Verzending is ten alle tijde voor risico van de koper. Tuinplaza.eu is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is tijdens het vervoer van uw bestelling.

Indien onverhoopt artikelen, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben, zal dit per e-mail aan u meegedeeld worden. Dit geldt ook voor artikelen die niet meer leverbaar zijn.

Betaling
U dient het totaalbedrag van uw bestelling vooraf te betalen via bank of giro inclusief de door Tuinplaza.eu berekende verzendkosten.
Indien Tuinplaza.eu toestaat dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum. Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 38,00 verschuldigd. Tuinplaza.eu kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

Eigendomsvoorbehoud
Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Tuinplaza.eu, totdat u aan al uw (betaling) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat. Tuinplaza.eu is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Tuinplaza.eu zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

Retourrecht
U heeft het recht door Tuinplaza.eu geleverde artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren in originele staat en originele verpakking, onder vermelding van de reden van retourzending, mits deze eerst binnen 3 werkdagen schriftelijk bij Tuinplaza.eu is aangemeld en door ons is bevestigd. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Het retourrecht is niet van toepassing op tuinmeubelen, tuinmeubelsets en parasols.

Indien de artikelen ongebruikt zijn, tijdig en correct zijn geretourneerd en tijdig zijn gereclameerd zullen wij ter onze keuze en tegen teruggave van de geleverde artikelen hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen artikelen crediteren met uitzondering van de verzendkosten, uiterlijk binnen 30 dagen na de retourontvangst van de artikelen. Retourverzendkosten zijn voor rekening van de klant. Het retour te sturen artikel dient in originele staat en onbeschadigd te zijn. Tot enige verdere verplichtingen zijn wij niet gehouden, met name niet tot betaling van schadevergoeding.

Artikelen in de sale kunnen niet worden geruild of geretourneerd en zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Overmacht
Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhinderd zijn wij bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de koper enig recht geeft op schadevergoeding. Onder overmacht is mede begrepen het niet of niet tijdig ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen nodige artikelen van onze leveranciers, werkstaking en belemmerde overheidsmaatregelen.

Persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Tuinplaza.eu opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Tuinplaza.eu uw gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van catalogi of mailings. Uiteraard hanteert Tuinplaza.eu bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.

Aansprakelijkheid
Tuinplaza.eu is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten. De aansprakelijkheid van Tuinplaza.eu is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur. Tuinplaza.eu is nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van verzonden artikelen. 

Wijzigingsrecht
Tuinplaza.eu behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Tuinplaza.eu.

Geschillen
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Tuinplaza.eu is gevestigd bevoegd, tenzij Tuinplaza.eu voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.